Šat­ny, sprchy, šmí­rá­ci

Roz­mohl se nám tu ta­ko­vý ne­švar. Ty­pic­ky po­sti­hu­je star­ší pány, kte­ří si do trans žen pro­jek­tu­jí po­zůstat­ky svých pu­ber­tál­ních mastur­bač­ních před­stav, ale ob­čas mu pro­pad­ne i ně­ja­ká spra­ved­li­vě na­štva­ná mat­ka.

Kupří­kla­du pod jed­ním vi­deem na Fa­ce­boo­ku se mi ob­je­vil ten­to milý ko­men­tář:

Prá­va jed­no­ho kon­čí ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti tam, kde za­čí­na­jí prá­va dru­hé­ho. ČR je zce­la evi­dent­ně svo­bod­ná a to­le­rant­ní spo­leč­nost, když li­dem umož­ňu­je ofi­ci­ál­ní změ­nu po­hla­ví poté, co se vzda­jí po­hla­ví, ke kte­ré­mu ne­chtě­jí být při­řa­zo­vá­ni.

Umož­nit ofi­ci­ál­ní změ­nu po­hla­ví bez ope­ra­ce by ale zna­me­na­lo to, co se děje v USA a mož­ná le­daskde jin­de: Do ško­ly vám pří­jde 17 letý s muž­ský­mi po­hlav­ní­mi or­gá­ny a pro­hlá­sí, že je že­nou a ško­la mu umož­ní jít do ša­ten a sprch se 17 le­tý­mi sleč­na­mi. Nebo ob­rá­ce­ně. Nadia Roberts, 19. 4. 2017

Nech­me stra­nou, že paní Nadi před še­de­sá­ti lety po­u­ží­va­ly přes­ně ty­též ar­gu­men­ty pro se­gre­ga­ci men­šin et­nic­kých, a pojď­me si spo­leč­ně před­sta­vit, jak ta­ko­vá džen­dro­vá anar­chie pro­bí­há v pra­xi.

17le­tý Hon­za jed­no­ho dne zjis­tí, že už ho por­no neba, že by to chtě­lo ně­ja­ké živé maso. Co s tím v naší svo­bod­né a to­le­rant­ní spo­leč­nos­ti pro­ve­de? Inu, pro­hlá­sí se za ženu. Není nic snaž­ší­ho, že?

Tak­že to řek­ne ro­di­čům. Ro­di­če jsou ak­cep­tu­jí­cí a táta mu ani moc ne­roz­bi­je hla­vu he­ve­rem od Mazdy, ani ho ne­vy­ho­dí na uli­ci, ale rad­ši spo­leč­ně vy­ra­zí na se­xu­o­lo­gii. Po­tvr­ze­ní od­bor­ní­ka při­ne­sou tříd­ní­mu uči­te­li. Hon­za ab­sol­vu­je po­ho­vor se škol­ním psy­cho­lo­gem a spo­leč­ně na­plá­nu­jí ve­řej­ný co­ming out.

Dating pool in your thirties

Zvo­lí si žen­ské jmé­no a za­čne ho ve ško­le po­u­ží­vat. Za­čne no­sit šaty, suk­ně, vy­cpa­né pod­prsen­ky, pa­ru­ku. Jste stá­le se mnou? Vů­bec ne­při­jde o ka­ma­rá­dy. Vů­bec ji ni­kdo ne­bu­de ši­ka­no­vat. Její da­ting pool se úžas­ně roz­ší­ří, z mno­ži­ny “všech­ny he­te­ro­se­xu­ál­ní dív­ky” na mno­ži­nu “le­s­by, kte­ré jsou ochot­né cho­dit s pre-op trans hol­kou.”

Když tuto spo­le­čen­skou se­be­vraž­du úspěš­ně do­ko­ná—a ne­smí se ani nejmen­ším je­din­krát pro­kec­nout, že to celé ve sku­teč­nos­ti dělá for the faps—tak bude mít mož­nost po­u­žít při tě­lo­cvi­ku dám­skou šat­nu. Skan­dál!

V dámské šatně

Opusť­me nyní spe­ci­fic­ké pro­stře­dí pu­ber­ťá­ků ve ško­le.

Řek­ně­me, že jste sliz­ký ob­šour­ník. Pro­hlá­sí­te se za ženu a bu­de­te se do­ža­do­vat pří­stu­pu do dám­ské šat­ny. Ten vám bude umož­něn, pro­to­že když ně­kdo něco ta­ko­vé­ho tvr­dí, tak je sluš­nost jim to vě­řit. A ur­či­tě ne­chce­me být jako v těch po­kro­ko­vých USA, kde už hys­te­rie do­šla tak da­le­ko, že si vše­li­ja­cí sa­mozva­ní hr­di­no­vé hra­jí na hajz­lí­ko­vé po­li­caj­ty a ob­tě­žu­jí a na­pa­da­jí a vy­ha­zu­jí z to­a­let ženy (cis ženy!), kte­ré ne­spl­ňu­jí je­jich es­te­tic­ké ná­ro­ky.

Tedy jste v dám­ské šat­ně. Achie­ve­ment un­locked! Bo­hu­žel pro vás, ně­kdo si záhy všim­ne, že se jako žena vů­bec ne­cho­vá­te, že se cho­vá­te jako chlap v pa­ru­ce, kte­rý při­šel očumo­vat cizí ženy, a jste po prá­vu vy­ká­zán. Gra­tu­lu­je­me, vi­děl jste pár žen v osuš­kách nebo spod­ním prádle, jak se u svých skří­něk pře­vlé­ka­ly, ni­kdo ne­vi­děl váš pe­nis a teď vás dost mož­ná čeká pří­jem­ný roz­ho­vor na po­li­cii.

Ale řek­ně­me, že tuto no­o­bov­skou chy­bu ne­u­dě­lá­te. Se sklo­ně­nou hla­vou, bez očumo­vá­ní ko­ho­ko­liv a vů­bec co nej­ne­ná­pad­ně­ji, jako styd­li­vá žena, kte­rá se vel­mi opráv­ně­ně děsí, že si ně­kdo všim­ne, že je trans a bude na ni zlej, do­jde­te ke své skříň­ce, pře­vlék­ne­te se do pla­vek, za­ba­lí­te své chlu­pa­té tělo do ruč­ní­ku a pů­jde­te se spr­cho­vat.

Zce­la ur­či­tě ne­pů­jde­te na­ha­tej, má­va­je svo­jí chlou­bou, jako bys­te mohl v sprchách pán­ských. Tak se ženy ve svých šat­nách ne­cho­va­jí, a po­kud bys­te to zku­sil, bu­de­te vel­mi oči­vid­ně vy­ou­to­ván jako úchyl­ný chlap, a opět na vás ně­kdo za­vo­lá ochran­ku.

Ve re­ál­ném svě­tě pros­tě není způ­sob, jak by člo­věk—ať už muž či žena, cis či trans—mohl v dám­ské šat­ně jak­ko­liv vy­bo­čit z man­ti­ne­lů ko­rekt­ní­ho cho­vá­ní, aniž by to oka­mži­tě ne­vzbu­di­lo po­zor­nost. A trans ženy na sebe v ta­ko­vé si­tu­a­ci oprav­du upo­zor­ňo­vat ne­chtě­jí. Vět­ši­na by nej­rad­ši to péro ne­mě­la, a to, aby je­jich od­liš­nost ně­kdo po­stře­hl, na­tož na ni upo­zor­ňo­val, zejmé­na když jsou nahé a zra­ni­tel­né ve spr­še, to je oprav­du úpl­ně to po­sled­ní, po čem tou­ží.