Queer: Pro­mě­na?

Tak dlou­ho jsem pys­ko­va­la nad tragič­nos­tí in­ter­ne­to­vejch se­zna­mek, až mi Ja­kub Čer­mák na­to­čil půl­ho­di­no­vý te­le­viz­ní in­ze­rát mas­ko­va­ný za trans osvě­tu. Ob­li­gát­ní ra­di­kál­ní hej­ty na všech­ny a všech­no v ceně. Prav­da, vy­sí­lá­ní po půl­no­ci na ČT2 není žád­ný vy­lo­že­ně pri­me time, ale ty dva dny na­tá­če­ní byly ve­li­ká zá­ba­va.

Sle­duj­te na webu Čes­ké te­le­vi­ze.