Ilustrační foto.
Ilu­strač­ní foto.

Po­při ženu NSFW

Trans­fo­bie mi vždyc­ky do­ká­že pro­jas­nit den. Ob­zvlášť od těch, kte­ří jsou sami ně­kde pod trans* dešt­ní­kem, pro­to­že si tře­ba ob­čas vy­ho­ní v si­lon­kách. Nebo už mají po ope­ra­ci a to jim dává prá­vo vy­ja­d­řo­vat se o iden­ti­tách a le­gi­ti­mi­tě ostat­ních.

“Biologická” žena

Pro­to­že trans ženy bi­o­lo­gic­ké nejsou. Toto je ten nejmé­ně špat­ný druh ženy. Má píču, za kte­rou ji mů­že­te chy­tit, má funkč­ní dě­lo­hu i va­ječ­ní­ky, má správ­ný po­čet chro­mo­zo­mů a žád­ný z nich není Y. Jako při­da­ný bo­nus jí bylo od mala spo­leč­nos­tí vtlou­ká­no do hla­vy, kde je její správ­né mís­to, tak­že si tře­ba ne­bu­de ani moc vy­ska­ko­vat.

Complete androgen insensitivity syndrome

XY CAIS žena

Žena se syn­dro­mem úpl­né an­dro­gen­ní in­sen­zi­ti­vi­ty. Má správ­né vněj­ší ge­ni­tá­lie, ale má úpl­ně špat­ný ka­ry­o­typ a v bři­še ne­funkč­ní var­la­ta. Ku­po­di­vu bi­go­ti ne­ma­jí pro­blém tyto ženy ak­cep­to­vat, zejmé­na pro­to­že je bez ul­tra­zvu­ku a ge­ne­tic­ké­ho tes­to­vá­ní ne­po­zna­jí. A ka­ry­o­typ 46,XY a var­la­ta zne­mož­ňu­jí žen­ství jen trans že­nám.

Persistent Müllerian duct syndrome
© Dai­ly Mail

XY PMDS muž

Muž se syn­dro­mem per­zis­tu­jí­cí­ho ductus Mulle­ri. Má nor­mál­ní pe­nis, var­la­ta a čás­teč­ně vy­vi­nu­tou dě­lo­hu a/​nebo va­ječ­ní­ky. Po­cho­pi­tel­ně žena není. Dě­lo­ha dělá ženy jen z trans mužů.

XX muž

Muž, kte­rý trpí de la Cha­pello­vým syn­dro­mem. Není to na něm vlast­ně moc po­znat, má sice ten špat­ný ka­ry­o­typ, ale tím, jak už víme, se slu­ší mlá­tit po hla­vě pou­ze trans lidi.

45,X 47,XXY a ostatní nezvyklé karyotypy

Tur­ner, Kli­ne­fel­ter a tak dál. Ne­zá­jem. Na střed­ní ško­le nás uči­li, že 46,XX jsou ženy a 46,XY jsou muži. To je vše, co k tomu má věda co říci, na věky vě­kův, amen.

Viditelně intersex lidé

Toto je asi je­di­ný pří­pad, kdy je za­stán­ce tra­dič­ních hod­not ochot­ný při­znat ně­ko­mu prá­vo na se­be­de­ter­mi­na­ci. Tedy po­kud by ty zrů­dy rov­nou ne­vraž­dil na po­tká­ní. Na­štěs­tí se do ta­ko­vé za­pekli­té si­tu­a­ce má­lo­kdy do­sta­ne, pro­to­že ochot­ní lé­ka­ři zpra­vi­dla zvlád­nou ro­di­če in­ter­sex mi­mi­nek vy­stra­šit k sou­hla­su s ne­vrat­ným chi­rur­gic­kým zá­sa­hem, buď jed­ním, nebo dru­hým smě­rem. Ko­nec­kon­ců šan­ce, že se tre­fí správ­ně, je skvě­lých 50 %. Co by se tak moh­lo po­ka­zit…

Quigley scale
Qui­gley sca­le

Pre-op trans žena

Pe­nis a var­la­ta, fuj zvra­cím! Bez­po­chy­by úchy­lák, co chce svým moc­ným es­tro­ge­no­vým pe­ni­sem na dám­ských zá­chod­kách zná­sil­ňo­vat malá děv­čát­ka (zná­sil­ňo­vá­ní chla­peč­ků na pán­ských WC pro­blém není). Když zrov­na ne­zne­u­ží­vá sku­teč­né ženy, nutí vás uznat že židle je skříň, svo­bo­da ot­roc­tví a on žena.

Utra­tit. Nebo ale­spoň pře­vy­cho­vat. Elek­tro­šo­ky se u křes­ťan­ských fun­da­men­ta­lis­tů těší ne­hy­nou­cí po­pu­la­ri­tě. Prý též skvě­le fun­gu­jí na buz­ny.

Post-op trans žena

Špat­ný ka­ry­o­typ. Zmr­za­če­ný pe­nis. Vy­kas­t­ro­va­ný zma­te­ný chlap, ni­kdy ne­bu­de oprav­dic­ká žena. Jak jsme si vy­svět­li­li výše, ka­ry­o­typ 46,XX a funkč­ní dě­lo­ha s va­ječ­ní­ky jsou na­pros­to ne­od­dis­ku­to­va­tel­ně nut­nou pod­mín­kou žen­ství. Po­kud mi po­řád ne­vě­ří­te, ze­ptej­te se on­ko­lo­gic­ké pa­ci­ent­ky ve svém oko­lí. Ne­o­va­gi­na by se po­čí­ta­la pou­ze ne­kon­sen­su­ál­ně vy­tvo­ře­ná záhy po na­ro­ze­ní. A je­nom z ne­kom­plet­ně mas­ku­li­ni­zo­va­ných ge­ni­tá­lií.

Dou­fám, že teď máte taky hez­ký den, a až si příš­tě ně­ja­ký zma­te­ný trans člo­věk bude zase tr­vat na svých blud­ných před­sta­vách, tak už jej do­ká­že­te vy­ká­zat do pa­t­řič­ných mezí!