Pa­mát­ní­ček

Hello world! V prů­bě­hu své pro­mě­ny jsem do­sta­la od paní Fi­f­ko­vé za úkol na­psat ja­ký­si svůj ži­vo­to­pis, tedy hlav­ně co se týče té­mat, kte­rá ji, ja­kož­to se­xu­o­lož­ku, mo­hou za­jí­mat. Ne na ja­kých pro­jek­tech jsem v za­měst­ná­ní pra­co­va­la. Ješ­tě, že to zdů­raz­ni­la, já bych jí byla schop­ná po­slat od­kaz na Lin­ke­dIn.

Paní Fi­f­ko­vá ří­ka­la, že sta­čí pár vět, klid­ně ve for­mě od­rá­žek. Ale mně tro­chu uje­la ruka a vý­sled­kem je pár ti­síc slov. A když už jsem do toho vlo­ži­la to­lik úsi­lí, tak mi při­šlo hloupé, aby si to pře­čet­la jen ona.

Tedy bez dal­ších zby­teč­ných úvod­ních slov, zde si mů­že­te stáh­nout PDF.

Ju­lie­Kou­bo­va-Pa­mat­ni­cek.pdf