Pohled z mého pokoje v Aikchol Hospital
Po­hled z mého po­ko­je v Aik­chol Hospi­tal

Aik­chol vs. Mo­tol

Při­pa­dám si ab­surd­ně je­nom pí­šíc ten­to ti­tu­lek, ale ne­dáv­no jsem čet­la Mar­kéty post jak ne­má­me co kri­ti­zo­vat vý­sled­ky mo­tolských ope­ra­cí, po­kud jsme ji samy ne­pod­stou­pi­ly. Což je holý ne­smy­sl, chi­rur­gic­ké tech­ni­ky se ob­jek­tiv­ně liší a va­ri­a­bi­li­tu vý­sled­ků jed­not­li­vých lé­ka­řů lze do ur­či­té míry také po­sou­dit.

Tady bych ráda ze­su­mari­zo­va­la fak­to­ry, kte­ré byly při vý­bě­ru dů­le­ži­té pro mne. Exis­tu­je ně­ko­lik zá­sad­ně od­liš­ných tech­nik:

Sigmoid Colon Vaginoplasty

Va­gi­nál­ní stě­na je vy­tvo­ře­na ze spod­ní čás­ti tlus­té­ho stře­va. Vý­sled­ná ne­o­va­gi­na má hloub­ku až 20 cm (kun­dič­ky AFAB cis dyadických lidí mají ty­pic­ky ~14 cm, ale nelze to úpl­ně srov­ná­vat, pro­to­že jsou fle­xi­bil­něj­ší).

Sliz­ni­ce stře­va po­sky­tu­je ne­u­stá­lou lubri­ka­ci, což může být uži­teč­né pro sex, ale dost ne­prak­tic­ké všech­nu ostat­ní dobu, když zrov­na ne­šuká­te. Není tře­ba se bát žád­né­ho zá­pa­chu, ten způ­so­bu­jí bak­te­rie, kte­ré jsou po­cho­pi­tel­ně před po­u­ži­tím od­stra­ně­ny.

Kaž­do­pád­ně tato tech­ni­ka ne­bý­vá prv­ní vol­bou, ris­ku­je­te při ní nejen ge­ni­tá­lie, ale i za­ží­va­cí trakt, je po­tře­ba otevřít břiš­ní du­ti­nu… A po­kud se ba­ví­me mimo kon­text so­ci­a­lis­tic­ké­ho zdra­vot­nic­tví, tak je lo­gic­ky i draž­ší.

Prak­tic­ky se dnes po­u­ží­vá jen v pří­pa­dech, kdy už jed­na ope­ra­ce pro­běh­la a její vý­sle­dek (tedy hlav­ně hloub­ka) není uspo­ko­ji­vý. Já jsem o ní vů­bec ne­u­va­žo­va­la.

Penile Inversion

Lety pro­vě­ře­ná tech­ni­ka po­u­ží­va­ná všu­de v Ev­ro­pě, Ame­ri­ce, i jin­de. Včet­ně Mo­to­la. Exis­tu­je ne­spo­čet růz­ných va­ri­ant, ale zá­klad­ní prin­cip je vždy stej­ný: va­gi­nál­ní ka­nál je vy­tvo­řen uvol­ně­ním kůže pe­ni­su, ob­rá­ce­ním na­ru­by, se­ši­tím na kon­ci a vlo­že­ním do du­ti­ny břiš­ní. Se­xu­ál­ně cit­li­vá kůže tak skon­čí úpl­ně uvnitř, kde se dá jen vel­mi blbě dráž­dit.

Kli­to­ris je vy­tvo­řen z ža­lu­du, stej­ně jako u všech ostat­ních tech­nik. Vnitř­ní pysky buď­to nejsou vů­bec, nebo se je­nom tak na­zna­čí vy­tvo­ře­ním pře­hy­bu vněj­ších pys­ků.

Hloub­ka tak­to vy­tvo­ře­né kun­dič­ky může být od zce­la ne­po­u­ži­tel­ných 2 cm až po nor­mál­ních pat­náct nebo více, po­kud se po­u­ži­je i kůže od­ji­nud.

Ne­dáv­no in­ter­ne­ty pro­běh­la 3D ani­ma­ce ilu­stru­jí­cí pe­nil­ní in­ver­zi. NSFW, jako bych to mu­se­la psát…

Animace penilní inverze
Ani­ma­ce pe­nil­ní in­ver­ze

Thajské techniky (Dr. Suporn, Dr. Chettawut)

To nej­lep­ší na­ko­nec. Budu psát hlav­ně o Supor­no­vě tech­ni­ce, Chet­ta­wu­to­va se může v ně­kte­rých ohle­dech li­šit. O ostat­ních lé­ka­řích, kte­ří se v Thaj­sku spe­ci­a­li­zu­jí na zá­pad­ní kli­en­te­lu, nic ne­vím.

Va­gi­nu vy­tvo­ří ze scro­ta, kro­mě úpl­né­ho dna, na kte­ré po­u­ži­je lubri­ku­jí­cí tkáň ure­thry. Po­kud šou­rek ne­sta­čí, po­u­ži­je kož­ní štěp z třísel. Hloub­ka kun­dič­ky je li­mi­to­va­ná pro­sto­rem v břiš­ní du­ti­ně, ve­li­kost to­vár­ní­ho vy­ba­ve­ní je zce­la ne­pod­stat­ná. Dr. Suporn ga­ran­tu­je mi­ni­mál­ně 14 cen­ti­me­t­rů.

Díky ne­vy­plýtvá­ní pe­ni­su na vy­tvo­ře­ní va­gi­nál­ní stě­ny je pak mož­ná kon­struk­ce sku­teč­ných, se­xu­ál­ně cit­li­vých a pro­sto­ro­vě od­dě­le­ných vnitř­ních pys­ků a poště­váč­ko­vé ka­pu­ce z přes­ně tech tká­ní, z ja­kých mají být, kte­ré je tvo­ří u cis žen. Před­kož­ka je vý­vo­jo­vě ho­mo­lo­gic­ká s ka­pu­cí poště­váč­ku, stej­ně tak po­vrch pe­ni­su s vnitř­ní­mi pysky.

Dr. Suporn roz­dě­lu­je ža­lud na dvě čás­ti, z men­ší vy­tvo­ří kli­to­ris, ze zbyt­ku ob­last kou­sí­ček pod ním. Kli­to­ris má při­ro­ze­nou ve­li­kost a vzhled, ne­při­po­mí­ná ni­jak ža­lud pe­ni­su, a zá­ro­veň zů­sta­nou za­cho­vá­na všech­na se­xu­ál­ně vzru­ši­vá ner­vo­vá za­kon­če­ní.

Ne­ga­ti­vem je, že tato ope­ra­ce trvá déle, je pro tělo vět­ší zá­sah, vy­ža­du­je del­ší re­kon­val­scen­ci a di­la­tač­ní re­žim po ope­ra­ci je ná­roč­něj­ší. V mém pří­pa­dě tr­va­lo sedm týd­nů, než jsem se za­ča­la cí­tit nor­mál­ně zdra­vá.

Supornova klinika
Supor­no­va kli­ni­ka

Obligátní hejt na Motol

Zpát­ky do Pra­hy. Moje vý­hra­da k mo­tolským ope­ra­cím ne­le­ží ani tak v té tech­ni­ce. Dob­ře udě­la­ná in­ver­ze může mít při­ja­tel­né vý­sled­ky, ale­spoň co se hloub­ky týče, když už ne vzhle­dem a cit­li­vos­tí. Pro­blém je, že mo­tolské vý­sled­ky jsou ex­trém­ně ne­kon­zis­tent­ní.

Vi­dě­la jsem jed­nu, kte­rá mož­ná (z dál­ky, za šera) vy­pa­da­la do­ce­la při­ja­tel­ně. Vi­dě­la jsem dvě na­pros­to tra­gic­ké, ta­ko­vé ku­bis­tic­ké mixy čás­tí muž­ských or­gá­nů. “Kli­to­ris,” zce­la jas­ně iden­ti­fi­ko­va­tel­ný jako ža­lud pe­ni­su, vol­ně vi­sí­cí v po­div­né díře nad ús­tím mo­čo­vé tru­bi­ce. Vněj­ší pysky s ob­rov­skou, špat­ně za­ši­tou se­pa­ra­cí, po­řád při­po­mí­na­jí­cí spíš šou­rek. Va­gi­nál­ní vchod asi tři cen­ti­me­t­ry výše, než by měl být. Žád­né vnitř­ní pysky, na­tož po­tom ze správ­né kůže. Hloub­ka 4 (čty­ři!) cen­ti­me­t­ry.

Ur­či­tě takhle hroz­ně ne­do­pad­nou všech­ny, ale to fakt není ru­le­ta, kte­rou by ně­kdo chtěl hrát.

Neinformovaný souhlas

Dal­ší pří­šer­ný aspekt je, že ženy pod­stu­pu­jí­cí ope­ra­ci v Mo­to­le zřej­mě ni­kdo pře­dem ne­se­zná­mí s šan­ce­mi, kte­ré tam mají, a jaké vý­sled­ky mo­hou re­ál­ně oče­ká­vat.

I v Mo­to­le lze do­sáh­nout hez­ké­ho vý­sled­ku, když má člo­věk dost ma­te­ri­á­lu a dob­ré ana­to­mic­ké před­po­kla­dy (což ne­byl zrov­na můj pří­pad teda). Za to na dru­hou stra­nu ty vý­sled­ky taky asi bu­dou pa­tr­ně víc in­di­vi­du­ál­ní.

Markéta Lisová, 12. břez­na 2016

Hm… jo, mohl by před ope­ra­cí něco říct, ide­ál­ně už při prv­ní ná­vštěvě, když už ten ma­te­ri­ál chce vi­dět.

Markéta Lisová, 12. břez­na 2016

Mar­ké­ta má “štěs­tí,” že je ase­xu­ál­ní, a její oče­ká­va­ní byla re­a­lis­tic­ky na­sta­ve­na na ne­bu­de to pe­nis a pů­jde čů­rat. Což je na­pros­to v po­řád­ku, ale tro­chu se bo­jím, že spous­ta trans žen od mo­tolské ope­ra­ce čeká mož­nost pe­ne­tra­tiv­ní­ho sexu, a pak jsou ne­mi­le pře­kva­pe­ny.

Jak jsem vybírala já

Já jsem chtě­la mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ko, že mi zů­sta­nou jen or­gasmy při anál­ním sexu—kte­ré si sama ani ne­u­mím udě­lat—a tak jsem se roz­ho­do­va­la pod­le dů­ra­zu na cit­li­vost. A sa­mo­zřej­mě bych chtě­la mít va­gi­nál­ní sex a vy­pa­dat hez­ky při­ro­ze­ně.

Tedy in­ver­ze, nejen ta mo­tolská, byla ze hry hned na za­čát­ku, a vy­bí­ra­la jsem si ví­ce­mé­ně jen mezi Dr. Supor­nem a Dr. Chet­ta­wu­tem.

Dok­tor Suporn síd­lí v Chonbu­ri, což je ta­ko­vé thaj­ské Brno, ale je­nom ho­di­nu ces­ty od le­tiš­tě v Ban­g­ko­ku. Je draž­ší, ale v ceně jsou za­hr­nu­ty ja­ké­ko­liv (i čis­tě kos­me­tic­ké) re­vi­ze. Po pro­puš­tě­ní z ne­moc­ni­ce vás jeho per­so­nál kaž­dý den kon­t­ro­lu­je na ho­te­lu, 2x týd­ně cho­dí­te na pro­hlíd­ku pří­mo k němu. Če­ka­cí lhů­ta byla teh­dy asi rok, já měla štěs­tí a zís­ka­la ter­mín kte­rý ně­kdo od­řekl.

Dok­tor Chet­ta­wut síd­lí pří­mo v Ban­g­ko­ku, je lev­něj­ší, ale po­kud po­tře­bu­je­te kož­ní štěp, pla­tí­te zvlášť, a po­kud ně­kdy v bu­douc­nu bu­de­te chtít kos­me­tic­kou nebo ji­nou re­vi­zi, za­pla­tí­te si ji taky. Asi vás ni­kdo ne­vy­zved­ne hned na le­tiš­ti, a péče po pro­puš­tě­ní z ne­moc­ni­ce ne­bu­de tak dů­klad­ná. Če­ka­cí doba u něj byla cca půl roku.

Rozdíly v technice (aneb jedna paní povídala)

Co se roz­dí­lů v tech­ni­ce týče, Dr. Suporn prý ne­chá­vá víc erek­til­ní tká­ně—při­spí­vá k pří­jem­ným po­ci­tům běhěm sexu—ale čet­la jsem o pří­pa­dě, kdy ji zřej­mě ne­chal moc, nebo měla do­tyč­ná moc tes­toste­ro­nu a vzru­še­ní ji pak bo­le­lo. Mně to při­jde jako ro­zum­ný kom­pro­mis; po­kud by něco pře­bý­va­lo, pryč to jde dát vždy.

Dr. Suporn také bě­hem ope­ra­ce od­stra­ní ochlu­pe­ní z míst, kde nemá být (tj. uvnitř po­chvy). Nejsem si jis­tá, zda to dělá i Dr. Chet­ta­wut, zná­má, kte­rá u něj byla, si ně­ja­ké ochlu­pe­ní mu­se­la ne­chat od­stra­nit ješ­tě před od­le­tem do Ban­g­ko­ku.

Dr. Suporn je také údaj­ně schop­ný ře­šit srůsty (ad­he­ze) střev. U Dr. Chet­ta­wu­ta jsem sly­še­la o vý­sled­ku s ne­do­sta­teč­nou hloub­kou, zřej­mě způ­so­be­nou tou­to kom­pli­ka­cí.

Závěrem

Dá­va­lo mi smy­sl vy­brat si chi­rur­ga, kte­rý ne­dě­lá vů­bec žád­ný mar­ke­ting, jeho web vy­pa­dá jak z roku 1996, má přes­to ter­mí­ny ob­sa­ze­né na rok do­pře­du, a po­sky­tu­je na svůj vý­tvor do­ži­vot­ní zá­ru­ku. Kaž­dá máme jen je­den dob­rej po­kus a mu­sí­me s dů­sled­ky své vol­by žít po zby­tek ži­vo­ta. Za­dlužit se a pře­tr­pět ná­roč­něj­ší prv­ní rok mi při­jde ro­zum­něj­ší, než na ta­ko­vé věci še­t­řit.

Na dru­hou stra­nu, po­kud vám sex nic ne­ří­ká a je pro vás hlav­ní pri­o­ri­tou zba­vit se to­vár­ní kon­fi­gu­ra­ce, Mo­tol nebo jiná čes­ká in­ver­ze bude ur­či­tě snaž­ší, lev­něj­ší a míň bo­la­vá va­ri­an­ta.